الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)*

الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)*

توصیه های کمیته بهداشت، ساخت و ساز و فناوری مراکز درمانی آلمان

الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)*

توصیه هایی برای سیاست های پاکسازی و ضدعفونی واحدهای بازفرآوری تجهیزات پزشکی

نویسندگان: آ. جونز (هماهنگ کننده)، دکتر ام. ت. لینر (هماهنگ کننده)، یو. هافک، اس. لوتزنبرگر، اچ. شونک، ام. شیک لیستن، آر. استنز، آ. ونتزیر، کی. وایس

* مقاله «الزامات شرایط محیطی و کنترل آن برای واحدهای استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی (RUMEDs)» در شماره 6 به چاپ رسیده است.

مقدمه
این توصیه نیاز به سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی در RUMED و اهمیت آنها را توصیف می‌کند، نحوۀ تدوین و پیاده سازی آنها را شرح می‌دهد و مثال هایی از محتوای آن ها را ارائه می‌کند.
نکته: این متن به عنوان راهنمایی برای تدوین / تجدید نظر در سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی به کار می رود.

اهمیت سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی
این سیاست‏ها بخش مهمی از سیاست‏های کنترل عفونت بوده و بنابراین اهمیتشان همانند سایر سیاست‏ها است.
سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی:
از نظر قانونی توسط قانون محافظت در برابر عفونت آلمان (IFSG) به عنوان بخشی از سیاست کنترل عفونت در نظر گرفته شده‌اند. مقررات فرعی نیز این الزامات را مشخص می‌کنند.
بخش مهمی از مدیریت کیفی در یک RUMED هستند.
ترتیب‌ها و مطالب کاری را توصیف می‌کنند.
شایستگی ها را تعیین می‌کنند.
از مشخصات الزامی برای اپراتور اقتصادی RUMED (دستورالعمل‌های خدماتی) هستند.
عدم مطابقت با این شرایط می‌تواند منجر به اقدامات سختگیرانه ای شود.
روندهای بهداشتی را در زمینۀ حفاظت در برابر عفونت و سلامت و ایمنی شغلی توصیف می‌کنند.
مبنایی برای ارزیابی سازگاری با دستورالعمل‌های بهداشتی هستند.
شواهد مکتوب از انگیزه‌های کارکنان را نشان می‌دهند.
مبنایی برای آموزش منظم کارکنان هستند.
به عنوان شواهدی در مشاجره های قانونی به کار می‌روند.

الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)*

سیاست‏های کنترل عفونت را در نظر بگیرید
سایر اسناد قابل اجرا برای سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی
برخی از سیاست‏های کنترل عفونت عبارتند از:
بهداشت دست
بهداشت شخصی
ضدعفونی کردن و پاکسازی سطوح
اسناد پیاده سازی روند پاکسازی و ضدعفونی
اسناد ارزیابی روند پاکسازی و ضدعفونی
ارزیابی روند پاکسازی و ضدعفونی بهداشتی سطوح، شامل رتبه بندی بهداشتی
مدیریت ضایعات
تامین امکانات لباسشویی و جمع آوری
ارزیابی بازفرآوری بهداشتی ابزارهای پاکسازی
در صورت لزوم، آزمایش مناسب بودن ابزارهای پاکسازی اشباع شده برای پاکسازی و ضدعفونی سطح/کف

مدیریت کیفی و سلامت و ایمنی شغلی را رعایت کنید
جنبه های ایمنی و سلامت شغلی، و مدیریت کیفی باید رعایت شوند، مثل:
ارزیابی کارکنان مورد اعتماد برای پاکسازی و ضدعفونی
ایجاد انگیزه
دستورالعمل‌های اجرایی
برگه‌های اطلاعات ایمنی
مشخصات خدماتی برای پاکسازی و ضدعفونی کردن ساختمان ها
انتصاب ناظران و تماس با افراد

کیفیت ساختاری پاکسازی و ضدعفونی سطحی را تعریف کنید
مشخصات کیفیت ساختاری برای پاکسازی ساختمان‌ها پیش نیازی برای پیاده سازی سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی است. به طور کلی، فعالیت‌های زیر باید برای یک کلینیک/دستورالعمل/مرکز انجام شوند:
اختصاص دادن اتاق‌های مناسب برای بازفرآوری ابزارها، ترالی ها و دستگاه‌های پاکسازی
اختصاص اتاق‌ها/فضاهای مناسب برای نگهداری ابزارها، ترالی‌ها، و ماشین‌های تمیزکاری، شوینده ها، و مواد ضدعفونی کننده
فهرستی از شوینده‌ها‌ و ضدعفونی کننده های به کار رفته، با مد نظر قرار دادن سازگاری مواد و روش‌های تعیین دوز مورد استفاده
توصیف روش‌های پاکسازی
تعریف کیفیت فرآیند پاکسازی و ضدعفونی کردن سطوح
کیفیت فرآیند نیز باید مشخص شود، مثلا توصیف موارد زیر:
روش‌های پاکسازی
روش‌های ضدعفونی
روش‌های بازفرآوری برای زمین شوی، پارچه‌ها، و دستگاه‌های پاکسازی
نگهداری و انتقال زمین شوی ها، پارچه‌ها و دستگاه‌های پاکسازی بازفرآوری شده و مورد استفاده
پر کردن ترالی‌های پاکسازی
خدمات ویژهای مثل جمع آوری پارچه‌ها و در صورت امکان شستشوی آنها
سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی را به طور کلی رعایت کنید
محتوای عمومی سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی
مهم است که روش‌های پاکسازی و ضدعفونی باید برای دپارتمان و محل کار تعیین شوند:
در طیف اثرگذاری ضدعفونی کننده‌های متداول به کار رفته، روند مربوط به شرایط ویژه پوشش داده نشده است، مثلا ضدعفونی کردن پس از آلودگی سطوح با پاتوژن ها.
پاکسازی و ضدعفونی کردن دستگاه‌های پزشکی باید با روندها و سیاست‏های کنترل عفونت استاندارد انجام شود.

اپراتور مسئول است. تدوین سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی را به افراد مناسب بسپارید.

الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)*
تدوین/بروزرسانی سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی
این کار مسئولیت اصلی اپراتور است.
تدوین سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی باید به افراد مناسبی در محل مربوطه سپرده شود – مخصوصا کارکنان کنترل عفونت، مشاور کنترل عفونت بیمارستان، کارکنان کنترل عفونت در مطب های پزشکی، و در صورت امکان، مدیریت خانه داری. مدیریت RUMED باید در تدوین سیاست‏ها مشارکت داشته باشد. اگر وظایف پاکسازی و ضدعفونی کردن ساختمان به ارائه دهندگان خدمات خارجی واگذار شوند، باید قبل از تکمیل سیاست‏ها با مدیر خانه داری مشورت کرد. سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی باید در هر جای ممکن بروزرسانی شوند، مثلا در حین اعمال تغییراتی در زمینۀ استفاده از سطوح، فرآوری مواد به کار رفته، یا روش‌های کار.
این سیاست‏ها باید به طور منظم بازبینی و بروزرسانی شوند تا مطابق با اصلاحات سیستم مدیریت کیفی تعیین شده باشند.

الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)*

فرمت سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی را تعریف کنید
فرمت سیاست پاکسازی و ضدعفونی
هیچ فرمت خاصی تعریف نمی‌شود. شکل جدولی برای سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی مناسب است. جزئیات مورد نیاز عبارتند از:
بروزرسانی ها را بررسی کنید
انتشار سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی
همۀ سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی و بروزرسانی ها/اصلاحات آنها باید منتشر شوند یا مورد استفاده قرار بگیرند.
انتشار یا بکارگیری تیم کنترل عفونت بیمارستانی/کلینیکی (مطابق با شرایط مقررات کنترل عفونت منطقۀ فدرال) یا
انتشار توسط اپراتور اقتصادی، مثلا دفتر متخصص پزشکی، RUMED مستقل

الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)*

سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی را به دیگران بشناسانید
پیاده سازی سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی
سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی باید برای همۀ کارکنان RUMED و خدمات نظافت شناخته شده باشند، یعنی باید به شکل مناسبی در دسترس همۀ کارکنان قرار بگیرند.
کارکنان باید از سیاست‏های پاکسازی و ضدعفونی آگاه باشند، در کارکنان باید انگیزۀ کافی ایجاد شود، و همۀ کارکنان باید آموزش‌های لازم را در فواصل منظم و پس از بروزرسانی دریافت کنند.

آموزش‌ها و خلاصۀ اطلاعات را ثبت کنید
تعداد دفعات آموزش توسط مقررات ایالت فدرال (در ایران طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت) و سیاست‏های مدیریت کیفی تعیین می‌شود. آموزش‌ها باید مکتوب شوند.
برنامه ها باید شخصا توسط همۀ افراد مذکور به تایید برسند.

 

مطالب دیگر