بیانیه WHO درباره دوز سوم واکسن کرونا

گردآوری و ترجمه: شیما زالی، پرهام مقیمی اساس دوز سوم یا تقویت کننده دلایل زیادی برای لزوم استفاده از دوز تقویتی واکسن کرونا وجود دارد: کاهش ایمنی در برابر بیماری در اثر گذشت زمان به خصوص بیماری شدید کاهش ایمنی در برابر سویه های جدید ویروس حفاظت ناکافی برای گروه های پرخطر نیاز به دوز …