ابزار جراحی؛ از آلوده تا استریل

ضدعفونـی و استـریل کردن ابزار و وسایل بیمارستانـی، یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از انتشار عفونت‌های بیمارستانی است و این فرایند مستقیم با جان بیماران و سلامت پرسنل ارتباط دارد. واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD) ، مکانی است که بـراساس تعداد تخت‌ها، ابعاد و نیاز بیمارستان تجهیز شده و هدف آن متمرکز کردن مسئولیـت و کار استریل در مکانی است که دارای تجهیزات و پرسنـل آموزش‌دیده برای این کار باشد. ساختار بخش CSSD مطابـق با اصـول استانـدارد، شامل سه واحد آلوده، تمیز و استریل است.

پیوســت ســلامت بــا تأکیــد بــر بحــث کنتــرل عفونـت بـرای گروه هـای شـغلی تدویـن شـود

موضوع کنترل و پیشگیری از عفونت، استریلیزاسیون و رعایت بهداشتی فردی و محیطی، بحث جدیدی نیست و این ضرورت همیشه وجود داشته، اما تا قبل پاندمی کرونا شاید کمتر به آن توجه می‌شد. از زمان شیوه کووید-19 در دنیا،‌ این بیماری هر روز چهره جدیدی به خود گرفته و هر روز علائم و نشانه‌های تازه‌ای از این بیماری بروز می‌کند. درباره راه‌های انتقال ویروس نیز تاکنون نظرهای مختلفی از نهادهای مختلف علمی دنیا مطرح شده که شاید در مقاطعی این ثابت و قطعی نبودن نظرات بر اضطراب و ترس جوامع و مردم آن‌ها افزوده باشد، اما از سویی این ترس، تعداد قابل‌توجهی از مردم را به رعایت بیش از پیش موارد مربوط به بهداشت فردی و پروتکل‌های بهداشتی در اجتماع و به‌ویژه در گروه‌های شغلی حساس مجاب کرد.