الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)*

توصیه های کمیته بهداشت، ساخت و ساز و فناوری مراکز درمانی آلمان الزامات بهداشتی در یک واحد CSSD تجهیزات پزشکی (RUMED)* توصیه هایی برای سیاست های پاکسازی و ضدعفونی واحدهای بازفرآوری تجهیزات پزشکی نویسندگان: آ. جونز (هماهنگ کننده)، دکتر ام. ت. لینر (هماهنگ کننده)، یو. هافک، اس. لوتزنبرگر، اچ. شونک، ام. شیک لیستن، آر. استنز، آ. ونتزیر، کی. …