هزینه های استریل مجدد ابزارهای جراحی در یک مرکز جراحی سرپایی کی. مان – مدیریت سلامت

هزینه های استریل مجدد ابزارهای جراحی در یک مرکز جراحی سرپایی کی. مان – مدیریت سلامت چکیده هزینه‏ های وارده برای ست جراحی (1StU) می‏تواند به وسیلۀ مستندسازی و ثبت کردن دقیق شیوه‌های گردش کار، محاسبه شود. هزینۀ 1StU در مرکز جراحی سرپایی حامی این پژوهش، شامل: استفادۀ اولیه از یک ابزار تا بسته ‏بندی، استریل …