استریلیزاسیون در مراقبت از سلامت شاخصی از کیفیت زندگی

استریلیزاسیون در مراقبت از سلامت شاخصی از کیفیت زندگی مقدمه این مقاله، قصد دارد تا موضوع «مراقبت‌های سلامت و پزشکی» را به عنوان یکی از شاخص‌های رشد و توسعه‌ی کیفیت زندگی بر شمارد. به عبارتی توجیه و استدلال آورد که مقوله‌ی «سلامت»، از ظرفیت و رسمیت لازم برای ارتقای مستمر و پلکانی «سطح کیفیت زندگی» …