کتاب راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی

کتاب راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی

نویسنده:سازمان بهداشت آمریکا

مترجم: دکتر حمید زارع ، دکتر عبدالمطلب صید محمدی ، محمد حسن سلیمی پارسا، مهدی طالبی، فاطمه نوری

 

این کتاب توسط سازمان بهداشت آمریکا(PAHO) جهت افزایش آگهی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در خصوص فرایندها و روش های توسعه یافته جهت پیشگیری از عفونت های کسب شده از بیمارستان در داخل و خارج بخش استریلیزاسیون منتشر گردیده است.

راهنماهای ذکر شده در این کتاب مراحل مختلف پاکسازی، آماده سازی، استریلیزاسیون، ذخیره سازی و حمل و نقل وسایل پزشکی را به گونه ای که شرایط استریل حفظ گردد، ذکر نموده است. آگاهی از این علوم جهت فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی درمانی ایمن به بیماران بسیار حائز اهمیت است.

مطالب دیگر