کتاب راهنمای استریلیزاسیون

کتاب راهنمای استریلیزاسیون

نویسنده:سازمان بهداشت جهانی

مترجم: دکتر حمید زارع

به دنبال تهدیدهای اخیر ناشی از اپیدمی های گسترده و افزایش آگاهی در مورد گسترش مقاومت ضد میکروبی، چندین کشور توجه و سرمایه گذاری بیشتری برای تقویت زیرساخت های IPC و بهبود اقدامات دارند. در این زمینه، این راهنما ابزار بسیار مهمی برای ارائه راهنمایی به مدیران و کارکنان بهداشتی در مورد زیرساخت‌های مورد نیاز و روش‌های استاندارد برای استریل‌سازی مؤثر و استریلیزاسیون مجدد دستگاه‌های پزشکی است.

در حال حاضر به عنوان کتاب مرجع و رفرنس دروس مربوطه مورد استفاده قرار میگیرد.

مطالب دیگر