همه چیز درباره اندیکاتور‌های شیمیایی

همه چیز درباره اندیکاتور‌های شیمیایی

همه چیز درباره اندیکاتور‌های شیمیایی :

اهداف يادگيري

1.تعريف متغيرهاي حياتي، نقطهي پاياني و مقادير اعلام شده در زمينهي عملکرد انديکاتور شيميايي.

2.توضيح استفاده متداول(تيپيکال) از شش نوع انديکاتور شيميايي شرح داده شده در استانداردهاي سازمان بينالمللي استاندارد ايزو (ISO) .

  1. مطرح کردن بحث استفاده از انديکاتورهاي شيميايي در پروسه‌‌هاي کنترل کيفيت استريل کردن در بيمارستان.

 

انديکاتور‌هاي شيميايي همه روزه به عنوان بخشي از برنامه‌هاي کنترل کيفيت در مراکز بهداشتي و انديکاتور هاي استريليزاسيون در سراسر ايالات متحده آمريکا و نيز در سراسر جهان استفاده مي‌شوند. آنها در اَشکال گوناگون و رنگ‌هاي بسياري زيادي وجود دارند و در انواع فرآيندهاي ضدعفوني و استريل کردن استفاده مي‌شوند. امکان دارد استفاده متداول و اندازه کوچکشان آنها را ساده و شايد بي‌اهميت جلوه دهد – به نظر مي‌رسد که آنها فقط بخشي از پيش زمينه‌ي عمليات استريل‌کردن باشد. اما در واقع انديکاتور‌هاي شيميايي بسيار پيچيده هستند. استفاده صحيح و تفسير درست انديکاتور‌هاي شيميايي، بخش مهمي از برنامه کنترل کيفيت است که از بيماران محافظت مي‌نمايد.

هدف 1: تعريف متغيرهاي حياتي، نقطه نهايي و مقادير اعلام شده در زمينهي عملکرد انديکاتورهاي شيميايي

همانطور که توسط سازمان بين‌المللي استاندارد يعني ايزو (ISO) تعريف شده است، انديکاتور‌هاي شيميايي (CIs) «يک سيستم تست کردن هستند که تغيير در يک يا چند متغير مربوط به پروسه‌ي از پيش تعيين شده را بر اساس يک تغيير شيميايي يا فيزيکي ناشي از قرار گرفتن در معرض يک فرآيند استريليزاسيون  نشان مي‌دهند.». شماره هفتاد و نهم کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) / سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) در سال 2017 راهنماي جامعي براي استريل کردن با بخار و سطح اطمينان استريليزاسيون در مراکز بهداشتي و درماني را ارائه مي‌کند که طبق تعريف آن، انديکاتور‌هاي شيميايي «تجهيزاتي هستند که براي نظارت بر وجود داشتن يا حاصل شدن يک يا چند پارامتر مورد نياز براي يک پروسه رضايت‌بخش استريل کردن استفاده مي‌شوند، يا در تست‌هاي خاص تجهيزات استريليزاسيون به کار مي‌روند. اين تعريف از سازمان بين‌المللي استاندارد يعني ايزو (ISO) عمومي‌تر است و انديکاتور‌هاي شيميايي مورد استفاده براي پايش پروسه‌هاي ضدعفوني کردن يا استريل‌کردن را در بر مي‌گيرد، در حاليکه تعريف انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) فقط مختص به فرآيندهاي استريل‌کردن است. اين مقاله بيشتر بر روي انديکاتور‌هاي شيميايي مورد استفاده در فرآيندهاي استريل‌کردن متمرکز خواهد بود، اما بخش اعظم اصولي که مورد بحث قرار گرفته‌اند، در مورد انديکاتور‌هاي پروسه‌هاي استريل‌کردن و ضدعفوني کردن است.

انديکاتور‌هاي شيميايي حاوي يک ماده شيميايي يا مخلوطي از مواد شيميايي هستند که وقتي در معرض فرآيند استريل‌کردن قرار مي‌گيرند به نحوي تغيير مي‌کنند. رايج‌ترين نوع تغيير، تغيير در رنگ است، زماني که يک ماده شيميايي درون انديکاتور‌ يا روي انديکاتور‌ واکنش نشان مي‌دهد يا در طول پروسه استريل‌کردن تغيير مي‌کند، منجر به يک رنگ نهايي مي‌شود که بسيار متفاوت از رنگ اوليه‌ي انديکاتور شيميايي است. يکي ديگر از طرح‌هاي متداول انديکاتور شيميايي انديکاتور پيش رونده نام دارد، که در آن يک ماده تيره رنگي در طول يک بازه زماني در انديکاتور شيميايي حرکت مي‌کند تا وقتي که از يک خط در انديکاتور عبور کند که آن خط، واکنش موفقيت آميز و/ يا عدم موفقيت را از هم متمايز مي‌نمايد. انديکاتور پيش رونده مبني بر فرآيند استريل‌سازي است که يک حبه شيميايي موجود در يک کيسه در داخل انديکاتور شيميايي را آب مي‌کند و سپس ماده شيميايي ذوب شده به طرف پايين يک فتيله‌ي کاغذي مويين حرکت مي‌کند. در تمام انديکاتور‌هاي شيميايي، اطلاعات ارائه شده توسط انديکاتور (موفقيت يا شکست پروسه استريل کردن) بر مبناي تأثير فرآيند استريليزاسيون، متغيرهاي حياتي اين فرآيند يا خصوصيات شيميايي انديکاتور است.

 اصطلاحات تخصصي

انديکاتور‌هاي شيميايي (CIs)، مجموعه‌اي از اصطلاحات تخصصي مخصوص به خود را دارند. دانستن بعضي از اين اصطلاحات تخصصي براي درک بهتر نتايج موفقيت و يا عدم موفقيت عملکرد انديکاتور‌هاي شيميايي مفيد است. آنچه در ادامه عنوان مي‌شود، تعدادي از مهمترين اصطلاحات تخصصي و تعاريف است.

 متغيرهاي حياتي (Critical Variables): اين متغيرها جنبه‌هايي از فرآيند استريل‌کردن يا ضدعفوني کردن هستند که بيشترين تأثير را بر اثربخشي آن فرآيند دارند. براي مثال، متغيرهاي حياتي براي استريل کردن با بخار شامل درجه حرارت، زمان در معرض بخار قرار گرفتن و کيفيت بخار هستند. ممکن است ساير متغيرهاي پروسه استريل کردن با بخار، براي مثال فشار نيز مهم باشند، اما در راستاي اثربخشي پروسه استريل کردن، به عنوان متغير حياتي تلقي نمي‌شوند. انديکاتور‌هاي شيميايي براي واکنش نشان دادن به يک يا چند متغير حياتي فرآيندهايي طراحي شده‌اند که خود اين فرآيندها براي امر نظارت و پايش طراحي شده‌اند.

 نقطه پايان (End Point): اين عبارت در واقع اصطلاحي است که در استانداردهاي انديکاتور‌هاي شيميايي (CIs) استفاده مي‌شود و در اصل به معناي نتيجه موفقيت‌آميز پروسه استريل کردن است. شرکت توليد کننده در واقع اين انديکاتور شيميايي را براي نشان دادن نتيجه موفقيت‌آميز بودن يک پروسه يا رسيدن به نقطه پاياني آن پس از قرار گرفتن در معرض مقدار صحيحي از متغير(يا متغيرهاي) حياتي طراحي مي‌کند. نقطه پايان مي‌تواند طيفي درست از يک رنگ يا يک نوار تيره‌ باشد که از خطي روي انديکاتور شيميايي عبور مي‌کند. شرکت سازنده موظف است واکنش نقطه پاياني را در دفترچه‌ي راهنماي استفاده از محصول (IFU) شرح دهد. از آنجايي که انديکاتور‌هاي شيميايي داخلي، در حال استفاده شدن ارزيابي مي‌شوند، بسيار حائز اهميت است که متخصصان اتاق عمل (OR) هم بدانند که چگونه نقطه پاياني انديکاتور شيميايي را تفسير کنند.

مقادير اعلام شده (Stated Value): اين عبارت نيز اصطلاح تخصصي ديگري است که در استانداردها استفاده مي‌شود و دانستن آن حائز اهميت است، زيرا اگر مدعي باشند که با استاندارد بين‌المللي مطابقت دارند پس انتظار بر اين خواهد بود که چندين نوع انديکاتور شيميايي با مقادير اعلام شده برچسب‌گذاري شوند. مقادير اعلام شده(Stated Value) در واقع مقادير متغيرهاي حياتي خاصي هستند که در اين مقادير، انديکاتور شيميايي (CI) بايد به نقطه پايان خود برسد يا يک نتيجه موفقيت‌آميز را نشان دهد. به عنوان مثال، يک مقدار اعلام شده در انديکاتور شيميايي براي بخار ممکن است به شرح زير باشد:

4 دقيقه

132 درجه سانتي‌گراد

اين بدان معناست که کارخانه‌ي سازنده انديکاتور اعلام مي‌کند که اين انديکاتور شيميايي بايد به مدت 4 دقيقه در معرض بخار کاملاً اشباع شده در دماي 132 درجه سانتيگراد قرار گيرد تا نتيجه‌ي موفقيت‌آميزي را نشان دهد. اصطلاح مقادير بيان شده راهي براي دانستن اين موضوع است که آيا اين انديکاتور شيميايي به گونه‌اي طراحي شده است که بتواند چالش در خوري را براي فرآيند استريل کردن ايجاد کند يا خير.

 

استانداردهاي سازمان بين المللي استاندارد ايزو (ISO) نام استانداردهاي سازمان بين المللي استاندارد ايزو (ISO) شرح استفاده معمولي
1 انديکاتورهاي فرآيند استريل‌کردن انديکاتورهاي در معرض قرارگيري نوارهاي انديکاتور و نقاط شيميايي براي تفکيک کردن تجهيزات استريل شده و تجهيزات استريل نشده
2 انديکاتورهاي مخصوص انديکاتورهايي جهت آزمايش‌هاي خاص تست‌هاي بووي ديک (Bowie-Dick)
3 انديکاتورهاي متغير حياتي مفرد به يک متغير حياتي واکنش نشان مي‌دهند داخل بسته‌ها و محفظه‌ها
4 انديکاتورهاي متغير پروسه‌هاي بسيار حياتي استريل‌کردن به بيش از يک متغير حياتي واکنش نشان مي‌دهد داخل بسته‌ها و محفظه‌ها
5 انديکاتور يکپارچه‌سازي(تجميعي) به همه‌ي متغيرهاي حياتي با يک رابطه‌ي بيولوژيکي واکنش نشان مي‌دهد داخل بسته‌ها و محفظه‌ها و تجهيزات چالش فرآيند استريليزاسيون (PCD)
6 انديکاتورهاي ( تقليد کننده) به تمام متغيرهاي حياتي واکنش نشان مي‌دهد داخل بسته‌ها و محفظه‌ها و تجهيزات چالش فرآيند استريليزاسيون (PCD)

 

جدول 1: انواع انديکاتورهاي شيميايي سازمان بين‌المللي استاندارد ايزو (ISO)

هدف 2: استفاده متداول از شش نوع انديکاتور شيميايي که در استانداردهاي سازمان بين المللي استاندارد ايزو (ISO) شرح داده شده است.

استانداردهاي ايزو (ISO)که الزامات عملکردي و برچسب‌گذاري را براي انديکاتورهاي شيميايي ارائه مي‌کنند، محصولات را به شش دسته يا نوع مختلف طبقه‌بندي مي‌کنند. اين انواع، بر اساس نوع يا مقدار اطلاعات ارائه شده توسط انديکاتور متمايز مي‌شوند و مبني بر الزامات عملکردي دقيق براي هر نوع خاص در استاندارد مي‌باشند. انواع انديکاتور شيميايي در جدول 1 توضيح داده شده است.

شماره‌گذاري کردن مربوط به اين انواع خاص بايد بيانگر هيچگونه سلسله مراتبي نباشد. به عبارتي ديگر انواع با اعداد بيشتر، مهمتر از انواع با اعداد کمتر نيستند. آنها به طور قابل فهمي اطلاعات مختلفي را ارائه مي دهند و همچنين ممکن است کاربردهاي متفاوتي داشته باشند.

موارد زير چهار کاربرد اصلي براي انديکاتور‌هاي شيميايي (CIs) هستند:

 انديکاتورهاي مواجهه يا در معرض استريل قرار گرفتن: اين انديکاتور‌هاي شيميايي نوع 1 در خارج از بسته
 يا محفظه قرار مي‌گيرند و پس از فرآيند استريليزاسيون تغيير رنگ مي‌دهند. آنها به گونه‌اي طراحي شده‌اند که علامت‌هاي بصري آساني را ارائه دهند که نشان مي‌دهند يک بسته يا محفظه در معرض فرآيند استريل‌ کردن قرار گرفته است و جهت اجتناب از استفاده تصادفي از تجهيزات استريل ‌نشده، بسته‌هاي در معرض استريل‌سازي قرار گرفته را از بسته‌هايي که در معرض استريل‌سازي قرار نگرفته‌اند متمايز مي‌کند. بسيار حائز اهميت است که به ياد داشته باشيد که اين انديکاتور‌هاي استريل کردن براي ارائه شواهدي مبني بر مؤثر بودن فرآيند استريل‌سازي طراحي نشده‌اند بلکه فقط در سطحي از مواجهه با فرآيند استريل‌سازي قرار گرفته‌اند.

 تستهاي بووي ديک (Bowie-Dick): اين تست‌هاي تخصصي نوع 2 براي اندازه‌گيري اثربخشي حذف هوا از دستگاه‌هاي ضدعفوني کننده با بخار پيش خلاء (pre vacuum steam) و نشت هوا (Air leak) استفاده مي‌شود. اين انديکاتور بووي ديک در طرح يک بسته‌ي آزمايشي گنجانده شده است تا اگر استريل کردن با خلاء به درستي عمل نکند، مقداري هواي باقيمانده را در خود نگه دارد. اين هواي باقيمانده در داخل بسته، منجر به تغيير رنگ غيريکنواخت انديکاتور شيميايي روي نوار يا ورق مي‌شود که نشان‌دهنده‌ي نقصان در عملکرد خارج کردن هوا است.

 انديکاتورهاي داخل پکها (Pack indicators): انديکاتورهاي شيميايي در داخل بسته‌ها يا محفظه‌ها قرار مي‌گيرند تا شواهدي را ارائه دهند که نشان دهد اين ماده‌ي استريل کننده در هر بسته نفوذ کرده است و (بسته به انديکاتور) همه يا برخي از متغيرهاي فرآيند استريل کردن حياتي، قابل قبول هستند. انديکاتورهاي شيميايي مورد استفاده براي اين کاربرد عبارتند از انديکاتورهاي نوع 3، انديکاتورهاي نوع 4، انديکاتورهاي نوع 5 يا انديکاتورهاي نوع 6. انديکاتور نوع 3 به يک متغير، انديکاتور نوع 4 به بيش از يک متغير و انديکاتور نوع 6 به همه‌ي متغيرها واکنش نشان مي‌دهند. لطفاً توجه داشته باشيد که انديکاتورهاي شبيه‌ساز نوع 6 مختص چرخه(سيکل) هستند، به اين معني که آنها را فقط مي‌توان در چرخه‌هاي استريل‌سازي استفاده کرد که با مقادير اعلام شده انديکاتور (Stated Value) تعريف مي‌شوند. از اين رو، براي هر چرخه استريل‌کننده‌ي مختلف در اين بخش بايد يک انديکاتور متفاوت نوع 6 استفاده شود. انديکاتور‌هاي تجميعي
 نوع 5 به همه متغيرهاي حياتي واکنش نشان مي‌دهند، اما همچنان بايد چالشي شبيه به يک انديکاتور بيولوژيکي (BI) در شرايط آزمايشي خاص ارائه دهد. انديکاتور‌هاي شيميايي نوع 5 کاربردي‌ترين (بدون الزامات مختص به يک چرخه) و قدرتمندترين انديکاتور شيميايي در نظر گرفته مي‌شوند (به اين معني که آنها به تمام متغيرهاي حياتي فرآيند استريل کردن واکنش نشان مي‌دهند و همواره يک واکنش مرتبط به پاسخي بيولوژيکي تحت شرايط خاص دارند).

استانداردهاي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) و سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) براي فرآيندهاي استريليزاسيون مورد استفاده در مراکز بهداشتي درماني، همگي اطلاعاتي را در مورد تست کنترل کيفيت فرآيندهاي استريل کردن ارائه ميدهند. شماره هفتاد و نهم کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) / سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) در سال 2017 راهنمايي در مورد فرآيندهاي استريليزاسيون با بخار ارائه داد، شماره پانصد و هشتاد و چهارم کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) / سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) توصيههايي براي فرآيندهاي استريليزاسيون پراکسيد هيدروژن تبخير شده مطرح کرد و شماره چهارصد و پانزدهم کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) / سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) راهنمايي براي فرآيندهاي استريل کردن اتيلن اکسايد (EtO) ارائه ميدهد.

همه  چیز  درباره  اندیکاتور‌های  شیمیایی

 انديکاتورهاي محموله تجهيزات (Load indicators): يکسري کاربردهايي وجود دارد که طي آنها انديکاتور‌ها در داخل وسيله تست نفوذ پذيري PCD     قرار مي‌گيرند تا اطلاعاتي در مورد فرآيند استريليزاسيون ارائه دهند و اطلاعات ارائه شده توسط اين انديکاتور شيميايي به عنوان بخشي از فرآيند تصميم‌گيري در مورد مجاز شدن محموله استريل‌کننده جهت بکارگيري براي بيماران استفاده مي‌شود. ممکن است اين انديکاتور‌هاي شيميايي در PCD هايي که داراي يک انديکاتور بيولوژيکي (BI) نيز هستند استفاده شوند يا ممکن است در يک PCD بدون انديکاتور بيولوژيکي باشند. استانداردهاي ايزو (ISO) به اين کاربرد به طور اختصاصي نمي‌پردازد، اما چاپ هفتاد و نهم کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) / سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) در سال 2017 بيان مي‌دارد که انديکاتور‌هاي شيميايي مورد استفاده در PCDها بايد از نوع 5 يا نوع 6 باشند. مجدداً براي نوع 6، الزامات خاص چرخه اعمال خواهد شد، و تنها انديکاتور قدرتمند تجميعي نوع 5 را مي‌توان براي تصميم‌گيري زود هنگام جهت محموله‌هاي ايمپلنتي (Loading) استفاده کرد آن هم فقط در شرايط اضطراري که اين تجهيزات در جراحي مورد نياز باشند و نتايج انديکاتور بيولوژيکي (BI) در دسترس نباشد.

هدف 3: بحث در مورد استفاده از انديکاتورهاي شيميايي در روش کار کنترل کيفيت استريليزاسيون بيمارستاني

استانداردهاي کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) / سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI)، براي فرآيندهاي استريل کردن مورد استفاده در مراکز بهداشتي و درماني، همگي اطلاعاتي را در مورد آزمايش کنترل کيفيت فرآيندهاي استريل‌سازي ارائه مي‌دهند. شماره هفتاد و نهم کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) / سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) در سال 2017 دستورالعملي در مورد فرآيندهاي استريليزاسيون با بخار ارائه داد و شماره 584 کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) زير نظر سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) نيز توصيه‌هايي براي فرآيندهاي استريليزاسيون آب اکسيژنه‌ي تبخير شده (پراکسيد هيدروژن) مطرح کرد و شماره 415 کتابچه راهنماي انجمن پيشرفت ابزار دقيق پزشکي(AAMI) / سازمان استاندارد ملي آمريکا (ANSI) دستورالعملي براي فرآيندهاي استريل کردن با استفاده از اتيلن اکسايد (EtO) ارائه مي‌دهد. انديکاتور‌هاي شيميايي(CIs) نقش مهمي در تست کردن همه‌ي اين فرآيندها ايفا مي‌کنند. بايد هميشه آنها در ترکيب با مانيتورهاي فيزيکي و انديکاتورهاي بيولوژيکي (BI) استفاده شوند، و تصميم‌گيري در مورد قابليت استفاده ايمن محموله‌ي دستگاه استريلايزر (استريل کننده) يا استفاده از يک بسته يا دستگاه، با استفاده از اطلاعات ترکيبي حاصل از همه‌ي ابزارهاي نظارتي انجام مي‌شود. بياييد توصيه‌هاي کنوني در مورد استفاده از انديکاتورهاي شيميايي را بررسي کنيم.

 استريليزاسيون با بخار (Steam Sterilization)

استريل‌کننده‌هاي پيش وکيوم (Pre-Vacuum)

تست بووي ديک: انجام تست روزانه محفظه خالي، پيش از نخستين محموله‌ي استريل ‌‌‌شده، براي هر استريل‌کننده‌اي که در آن روز استفاده مي‌شود.

قابليت استفاده ايمن محموله‌ي غير ايمپلنت (Non-implant Load Release)

انديکاتورهاي فرآيند استريل کردن: در خارج از هر بسته (مگر اينکه انديکاتور شيميايي داخلي قابل مشاهده باشد).

انديکاتورهاي داخلي: داخل هر بسته. از نوع، 3، 4، 5 يا 6 استفاده کنيد، اما ترجيحاً از نوع 5 يا 6 استفاده کنيد.

PCD: اختياري. انديکاتور تجميعي نوع 5 يا انديکاتور شبيه‌سازي  نوع 6.

قابليت استفاده ايمن محموله‌ي ايمپلنت

انديکاتورهاي فرآيند استريل: در خارج از هر بسته بايستي قرار گيرد مگر اينکه انديکاتور شيميايي داخلي قابل مشاهده باشد.

انديکاتورهاي داخلي: داخل هر پکيج. از نوع، 3، 4، 5 يا 6 استفاده کنيد، اما ترجيحاً از نوع 5 يا 6 استفاده کنيد.

PCD: انديکاتور تجميعي نوع 5 همراه با انديکاتور بيولوژيکي (BI).

 

تستهاي ديگر

پايش روال عادي دستگاه استريلايزر (استريل کننده): انديکاتورهاي فرآيند استريل کردن و انديکاتورهاي داخلي در/ روي همه بسته‌ها. قرارگيري يک انديکاتور شيميايي در داخل PCD همراه با انديکاتور بيولوژيکي امري اختياري است.

تست ارزيابي کيفي استريل‌کننده (استريلايزر پيش خلاء): سه تست متوالي بووي ديک پس از سه PCD متوالي انديکاتور بيولوژيکي (BI).

تست دوره‌اي تضمين کيفيت: انديکاتور‌هاي شيميايي داخلي با انديکاتور بيولوژيکي در نمونه‌هاي تست محصول.

 استريل کردن اتيلن اکسايد (ETO)

قابليت استفاده ايمن محموله عادي

انديکاتور‌هاي فرآيند استريل کردن: در خارج از هر بسته (مگر اينکه انديکاتور شيميايي داخلي قابل مشاهده باشد).

انديکاتور‌هاي داخلي: داخل هر بسته (نوع آن مشخص نشده است).

PCD: انديکاتور شيميايي همراه با انديکاتور بيولوژيکي. (نوع انديکاتور شيميايي مشخص نشده است).

 تستهاي ديگر

پايش هميشگي دستگاه استريلايزر (استريل کننده): انديکاتور‌هاي فرآيند استريل کردن و انديکاتور‌هاي داخلي درون/ روي همه بسته‌ها. يک انديکاتور شيميايي همراه با انديکاتور بيولوژيکي در داخل PCD.

تست ارزيابي کيفي استريل‌کننده (پس از نصب يا جابجايي): سه چرخه‌ي متوالي با يک PCD حاوي يک انديکاتور بيولوژيکي و يک انديکاتور شيميايي  (نوع مشخص نشده است).

تست تضمين کيفيت دوره‌اي: انديکاتورهاي شيميايي داخلي همراه با انديکاتورهاي بيولوژيکي درون نمونه‌هاي تست محصول.

همه  چیز  درباره  اندیکاتور‌های  شیمیایی

 استريليزاسيون پراکسيد هيدروژن بخار شده (Vaporized H2O2)

استفاده عمومي

انديکاتور‌هاي فرآيند استريل کردن: در خارج از هر بسته (مگر اينکه انديکاتور شيميايي داخلي قابل مشاهده باشد).

انديکاتور‌هاي داخلي: داخل هر پکيج (نوع آن مشخص نشده است).

 نتيجهگيري

انديکاتورهاي شيميايي (CI) نقش مهمي در برنامه‌هاي تضمين کيفيت ايفا مي‌کنند که خود اين برنامه‌ها اساساً جهت اطمينان‌دهي از ايمن بودن تجهيزات پزشکي طراحي شده‌اند که در مراکز مراقبت‌هاي بهداشتي درماني جهت استفاده براي بيماران، استريل مي‌شوند. خصوصيات شيميايي انديکاتورهاي شيميايي به متغيرهاي حياتي در فرآيندهاي ضدعفوني کردن يا استريل‌ کردن واکنش نشان مي‌دهند و يک نقطه پايان بصري را ارائه مي‌کنند که نشان‌دهنده نتيجه‌ي موفقيت‌آميز است. انديکاتورهاي شيميايي نمي‌توانند ثابت کنند که يک کالا يا بسته استريل شده است. با اين وجود، هنگامي که همراه با انديکاتورهاي بيولوژيکي (BI) و مانيتورهاي فيزيکي استفاده مي‌شوند، مي‌توانند نشان دهند که يک محموله يا بسته يا دستگاه مي‌تواند براي استفاده بيمار اعمال شود.

مطالب دیگر