مقایسه میزان چسبندگی مواد آلاینده آزمایشی

مقایسه میزان چسبندگی مواد آلاینده آزمایشی:پاک‌سازي يکي از بخش‌هاي ضروري در استريليزاسيون ابزارهاي پزشکي چندبار مصرف است. بنابراين، مطالعات اعتبارسنجي قدرتمندي مورد نياز است تا کفايت دستورالعمل‌هاي پاک‌سازي، براي آلودگي‌هاي بيولوژيک و شيميايي را تضمين کند. فاکتور مهم در اين مطالعات اعتبارسنجي، انتخاب و استفاده آلودگي‌هاي نمونه آزمايشي است. آلودگي‌هاي آزمايشي بايد  خصوصياتي شبيه  آلودگي …