ضدعفونی کردن ابزارهای نیمه‌حیاتی پزشکی با استفاده از دستمال. آیا واقعا ممکن است؟

ضدعفونی کردن ابزارهای نیمه‌حیاتی پزشکی با استفاده از دستمال. آیا واقعا ممکن است؟   مقاله‌اي در ژورنال استريليزاسيون براي «ضدعفوني پروب سونوگرافي‌ها توسط دستمال» منتشر

Read More »